Vuorovaikutteisuuden lisääminen kuluttajakontakteihin on tänä päivänä helpompaa kuin koskaan. Osallistavan viestinnän avulla voidaan luoda arvoa omalle yritykselle ja palkita kuluttajaa monin eri tavoin, niin aineellisesti kuin aineettomastikin.

Pienellä markkinointibudjetilla toimivan yrityksen ei tarvitse jäädä isompien jalkoihin näkyvyydessä, vaan esimerkiksi erilaisilla kuluttajaa aktivoivilla sosiaalisen median kampanjoilla voidaan luoda arvokasta sisältöä omaan kanavaan. Jo marginaalisilla resursseilla pystytään luomaan kampanja, joka innostaa kuluttajaa. Kampanjan toteutus voi olla hyvinkin luova ja omalaatuinen, mikä onnistuessaan parantaa sen näkyvyyttä. Suunnittellessa uutta kampanjaa vain kekseliäisyys ja taivas ovat rajana, jos nykypäivänä enää nekään.
Sosiaalisen median kampanjoiden arvontuoton lisäämisen voi mahdollistaa esimerkiksi sisällyttämällä siihen jonkinlainen toimintakehoite: ”tykkää”, ”jaa”, ”tilaa nyt”, ”soita”, ”varaa aika” tai joku muu kampanjan haluttuun tavoitteeseen ohjaava kehoitus.
Lisäarvoa kampanjalle saadaan myös kuluttajakommenteista kanavan tai postauksen keskustelualueella, jossa on hyvä mahdollisuus ammentaa oppia kuluttajien toiveista sekä mietteistä ostoprosessin eri vaiheissa ja samalla valistaa tiedonjanoisia omasta yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta. Kuluttajan osallistamisella keskusteluun voidaan saavuttaa suurta arvoa palvelu- ja tuotekehitykselle, jos yritys ohjaa tarpeeksi voimavaroja viestinnän toteuttamiseen ja sitä kautta saadun tiedon analysointiin. Avointa ja osallistavaa viestintää hyödyntäessä ei kommentoijan tarvitse olla yrityksen asiakas tuottaakseen arvoa kampanjalle, vaan tietoa on mahdollista saada ja jakaa laajalle yleisölle.
Vuorovaikutteisen viestinnän hyviin puoliin kuuluu myös ehdottomasti kritiikin hallinta. Antamalla kuluttajalle mahdollisuus osallistua keskusteluun yrityksen omassa kanavassa pienennetään riskiä, että huonoa palautetta käydään läpi ja jaetaan jossain aivan muualla, kuin alueilla joihin yrityksen oma viestintä ulottuu.

Työntekijöiden osallistaminen ja viestinnän resurssit

Kuluttajakontaktien vasteaikaa voidaan pienentää jakamalla viestintävastuuta laajemmalle joukolle yrityksessä. Pieneksi rajatun, viestinnästä vastaavan ryhmän on hitaampaa reagoida nopeatempoisessa somessa kuluttajakontakteihin. Laajan joukon viestintävastuu ei tietenkään sovi kaikille yrityksille, vaan sillä on edellytykset toimia ketterässä ja luottamusta nauttivassa työympäristössä.
Ihan kaikkeen somekanavissa tapahtuvaan viestintään ei kuitenkaan kannata pyrkiä vastaamaan. On tarpeen miettiä onko yrityksellä resursseja (vasteaika ja käytetty työpanos) tai edes syytä vastata esimerkiksi täysin aiheettomaan kritiikkiin. Aiheetonkin kritiikki voi kääntyä yritystä vastaan, jos siihen reagoi väärällä tavalla tai liian myöhään.

Osallistamisen riskit

Viestinnän tai kampanjan epäonnistuneella toteutuksella saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia. Laajalle kohderyhmälle suunnatussa viestinnässä pitää ottaa huomioon mielipide-erot ja medialukutaidon erilaiset osaamistasot.
Epäonnistuneen kampanjan riskinä on yrityksen imagon, luotettavuuden ja uskottavuuden muuttuminen tai menetys kuluttajan silmissä. Yrityskuvan uudelleenrakennus on aikaa ja rahaa kuluttavaa työtä.
Keskusteluun tai viestintään osallistujilla voi olla erilaisia intressejä sekä tarpeita saada sosiaalista palkkiota, niin hyvässä kuin pahassakin. Yrityksellä pitää olla resursseja vastata nopeasti olennaisiin kuluttajakontakteihin ja ymmärrystä olla vastaamatta merkityksettömään provokaatioon.
Aktivoikaa somenne!
– Teemu